Begeleiding

Autismepraktijk Hearts 2 Heal is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme met een gemiddelde of hogere intelligentie of hoogbegaafdheid.

Autismepraktijk Hearts 2 Heal werkt samen met Autismepraktijk Alice te Brunssum. Wij hebben het intake- en aanmeldproces op elkaar afgestemd.

Proces van aanmelden tot afronden

Stap 1: Aanmelden

U meldt zich via de website.

Stap 2: Intakegesprek van 1 tot maximaal 1,5 uur. U komt alleen of met een begeleider. De hulpvragen bespreken we in de intake. Deze schrijf ik vervolgens (stap 3) in het begeleidingsplan. Het begeleidingsplan is klaar als u akkoord gaat.

Dit eerste gesprek is oriënterend en vrijblijvend.

Stap 3: Begeleidingsplan

Begeleidingsplan opstellen (door mij) en bespreken.
In het begeleidingsplan staan uw persoonlijke doelen, de haalbaarheid en de interventies die ingezet zullen worden en wanneer wij deze evalueren.
Interventie is de methode die we kiezen om de doelen te bereiken.

Stap 4: Begeleidingsplan uitvoeren

We gaan het begeleidingsplan uitvoeren.

Stap 5: Tussentijds evalueren en bijstellen doen we in onderling overleg. 

Stap 6: Afronding en nazorg.

Stap 7: Afronding en nazorg.

Intake gesprek en begeleidingsplan
Voor mensen met een PGB wordt dit verrekend met het PGB.
Als u geen PGB heeft dan bespreken we de kosten in de intake of vooraf per mailcontact.

Adviesgesprekken
Een advies gesprek van 1 uur kost 74 euro.

Overige tarieven
Het tarief is mede afhankelijk van het traject dat u doorloopt.
Wanneer u met twee personen een traject doorloopt dan zijn hier extra kosten aan verbonden.
Bij de intake krijgt u hierover informatie.

Telefonisch contact
Het is niet mogelijk om een adviesgesprek of kennismaking te voeren per telefoon. We willen u graag ontmoeten omdat dit een beter beeld geeft dan alleen per telefoon elkaar te spreken.

Belangrijke weetjes

  • Autismepraktijk Hearts 2 Heal heeft geen crisis dienst. We werken op afspraak en werken tijdens kantooruren.
  • We geven geen levensloop begeleiding. Dit wil zeggen dat we de doelen binnen een afgesproken tijd willen behalen (gemiddeld 1 tot 3 jaar).
  • Autismepraktijk Hearts 2 Heal streeft naar het “weerbaarder” en minder kwetsbaar/onzeker maken van clienten met een autisme spectrum stoornis zodat ze de regie hebben en behouden over hun leven.
  • Autismepraktijk Hearts 2 Heal is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme met een gemiddelde of hogere intelligentie of hoogbegaafdheid.
  • Wij streven ernaar om de facturering te laten passen binnen het indicatiebesluit van de gemeente.
  • We geven geen begeleiding aan kinderen en jeugdigen beneden de 18 jaar.
  • We geven geen begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking omdat onze zorgprogramma’s daar niet op aansluiten.
  • We hebben een klachtenregeling en een privacy reglement.
  • We doen alleen huisbezoeken als dit wenselijk en nodig is voor een goede ondersteuning en in de omgeving is van de praktijk (straal van 10 km).

1 Het begeleidingsplan is strikt vertrouwelijk.
2 Gegevens uit dit plan mogen niet aan derden worden verstrekt of ingezien zonder uitdrukkelijke toestemming van client of diens vertegenwoordiger. Alleen geregistreerde deskundigen, die aanwezig zijn bij het gesprek ter beoordeling van de (her)indicatie mogen dit verslag voor deze (her)indicatie gebruiken.
3 In verband met de bescherming van persoonsgegevens dient dit verslag zorgvuldig te worden bewaard. Gegevens mogen niet worden ingezien/opgeslagen door niet bevoegde personen.

Marijke Batty

Autismespecialist
Autismepraktijk Hearts 2 Heal