Werkwijze/methodiek

Autisme algemeen

Autisme is een zogenaamde pervasieve ontwikkelingsstoornis. Hiermee wordt bedoeld dat er problemen bestaan op het gebied van de sociale interactie, de communicatie en het gedrag. Er bestaan zogenaamde stereotiepe, rigide patronen van gedrag, belangstelling of activiteiten.

Er wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden, alsook geïnvesteerd in doeltreffende, praktische, positieve en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.

Jeugdigen

Opvoeder(s) kennen hun kind(eren) vanzelfsprekend het beste, maar soms is er hulp of een steuntje in de rug nodig om weer samen op eigen kracht verder te kunnen gaan.

Bij Hearts 2 Heal i.s.m. EMOVITA Integratieve Jeugdhulp staat de jeugdige centraal. Met het kind, opvoeders, school en belangrijke anderen wordt gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat klachten of problemen verminderen. We werken daarom samen vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven, maar naast elkaar. Veiligheid, contact, verbondenheid en afstemming vormen de basis.

Hearts 2 Heal maakt hierbij gebruik van de methodiek Geef me de Vijf, een methodiek van Colette de Bruin, die het principe van de oplossing het puzzelstukje Wie/Wat/Waar/Hoe/Wanneer aanpakt, waardoor er duidelijkheid in de communicatie ontstaat en spanning wordt verlaagd. Kijk voor meer informatie op https://www.geefmede5.nl/methodiek of hun YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCxHQabX417tKX93t7IXSS0Q

Daarnaast maken we gebruik van ademhalings- en geluidstechnieken , aromatherapie en, last but not least, kijken we naar voeding vanuit de orthomoleculaire zienswijze.

Volwassenen

De autisme coaching van Hearts 2 Heal bij volwassenen is gebaseerd op levensbrede en levensdiepe begeleiding. Als autisme levensbreed en levensdiep doorwerkt, dus tot op existentieel niveau, dan zal ook de visie van de coach levensbreed én levensdiep moeten zijn.

Bij de begeleiding van volwassenen maakt Hearts 2 Heal gebruik van de PILLAR-methodiek, een methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme. Daarnaast maken we ook bij de volwassenen gebruik van ademhalings- en geluidstechnieken, aromatherapie en kijken we ook hier naar voeding en suppletie vanuit de orthomoleculaire zienswijze.

traject

Om te komen tot de best passende behandeling of begeleiding, zetten wij de volgende stappen:

Aanmelding: Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen nemen we contact op met de jeugdige en/of opvoeders en voeren wij een eerste probleemverheldering uit om de hulpvraag te formuleren en te beoordelen of deze passend is binnen de door ons geboden hulp.

Intake of verkennend gesprek: Tijdens het eerste gesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en opvoeders; wat speelt er, waar is er precies hulp bij nodig, alsook hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen, gaan actief op zoek naar aanwezige krachten en mogelijkheden, en maken een eerste plan van aanpak.

Sterkte-zwakte analyse en/of onderzoek: Op basis van het eerste gesprek maken we samen behandelafspraken en/of stellen we een plan op om te komen tot een sterkte-zwakte analyse van de jeugdige of het gezin. Hierbij kijken we naar de goed ontwikkelde kanten en vaardigheden, alsook naar de uitdagingen van de jeugdige en het gezin. Met toestemming maken we hierbij vaak gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners. Waar nodig zetten we verschillende medewerkers en disciplines in om extra deelonderzoeken uit te voeren.

‍Plan van aanpak: Vervolgens gaan we, na de eerste evaluatie, op basis van de sterkte- zwakte analyse in dialoog om te komen tot een gedeelde visie op de ervaren problemen, geven we advies en stellen we gezamenlijk een gedetailleerder plan van aanpak op. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen. In het plan benoemen we specifiek de doelen die we gezamenlijk nastreven.

Evaluatie: ‍Gedurende het hele traject proberen we steeds tot een gedeelde visie op het probleem en de gekozen aanpak te komen, zodat alle betrokkenen zich hierin blijven herkennen. Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven.